Cijenjeni kolegice i kolege, dame i gospodo, dragi prijatelji,

čast mi je i zadovoljstvo pozvati vas na naš tradicionalni Godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati od 24. do 26. listopada 2024. godine u Amadria Park Conference Park u Opatiji, uz sudjelovanje vaskularnih kirurga iz Hrvatske te renomiranih gostiju iz inozemstva.

Uzimajući u obzir razvoj vaskularne kirurgije i vaskularne medicine, na Kongresu će sudjelovati i kolege s kojima svakodnevno surađujemo u raznim područjima vaskularne medicine, a na dobrobit naših bolesnika: intervencijski radiolozi, kardiolozi, kardijalni kirurzi, opći kirurzi, anesteziolozi, neurolozi, klinički farmakolozi, flebolozi, nutricionisti.

U stručnom dijelu obuhvatit ćemo najinteresantnije i najaktualnije teme iz vaskularne medicine: kirurško i endovaskularno liječenje aneurizmi torakalne i abdomnalne aorte, hibridne postupke u vaskularnoj medicini, kirurško i endovaskularno liječenje karotidnih arterija i periferne arterijske bolesti, medikamentozno i endovaskularno liječenje venskih tromboza, endovensko liječenje vena te suvremeni multidisciplinarni pristup liječenja kroničnih rana. Također, nastavljamo i s novim područjem u vaskularnoj medicini – kliničkom nutricijom, koja sve više ima istaknuto mjesto u liječenju raznih profila naših bolesnika.

Posebnu sekciju ćemo posvetiti i liječenju venskih bolesti te predstaviti novosti u medikamentoznom, endovaskularnom i kirurškom liječenju venskih bolesti.

Planiramo i posebnu sekciju posvećenu problemu pristupa krvotoku u bolesnika s terminalnom renalnom isuficijencijom, suvremene spoznaje i novosti u liječenju takvih bolesnika.

Odabrane teme zahtijevaju multidisciplinarni pristup liječenju i suradnju vaskularnih kirurga, intervencijskih radiologa, kardiologa, kardijalnih kirurga, općih kirurga, neurologa, nefrologa, dermatologa, kliničkih farmakologa, liječnika opće medicine te ostalih specijalizacija.

Naravno, nastavljamo i s dodjelom nagrada za najbolje prezentacije mladih znanstvenika kako bi ih ohrabrili i potaknuli njihovu daljnju edukaciju u vaskularnoj medicini.

Posebnu vrijednost našim stručnim skupovima daju brojne i izrazito kvalitetne prezentacije u sklopu Kongresa Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije. Društvo svojim djelovanjem oplemenjuje i potiče daljnju edukaciju svih profila zdravstvenih djelatnika u skrbi naših bolesnika.

Sa željom nastavljanja još uspješnijeg liječenja naših bolesnika, pozivamo vas da se priključite radu ovih skupova u što većem broju, kao aktivni ili pasivni sudionik, ali i kao naš cijenjeni sponzor.

Veselimo se vašem ponovnom dolasku u Opatiju, vidimo se u listopadu!

Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med.
Predsjednik Organizacijskog odbora Kongresa
Predsjednik Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a 

Linda Čendak Božunović, mag. med. tech.
Predsjednica Kongresa medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije
Predsjednica Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije

Dear colleagues, ladies and gentlemen, dear friends,

We are honored and pleased to invite you to our traditional Annual Congress of the Croatian Society for Vascular Surgery, CroMA with international participation, which will be held from 24 to 26 October 2024 in Amadria Park Conference Park in Opatija with the participation of vascular surgeons from Croatia and renowned guests from abroad.

Taking into account the development of vascular surgery and vascular medicine, the Congress will be attended by colleagues with whom we work daily in various fields of vascular medicine, and for the benefit of our patients: interventional radiologists, cardiologists, cardiac surgeons, anesthesiologists, neurologists, clinical pharmacologists, phlebologists and nutricionists.

The professional part will cover the most interesting and the most current topics in vascular medicine, surgical and endovascular treatment of thoracic and abdominal aortic aneurysms, hybrid procedures in vascular medicine, surgical and endovascular treatment of carotid arteries and peripheral arterial disease, medicamentous and endovascular treatment of venous thrombosis, endovenous vein treatment, and a modern multidisciplinary approach for the treatment of chronic wounds. We are also continuing a new area in vascular medicine – clinical nutrition, which is increasingly prominent in the treatment of various profiles of our patients.

We will devote a special section to the treatment of venous diseases and present new developments in medicinal, endovascular and surgical treatment of venous diseases.

We are also planning a special section dedicated to the problem of access to blood flow in patients with terminal renal insufficiency, modern knowledge and innovations in the treatment of such patients.

Selected topics require a multidisciplinary approach to the treatment and collaboration of vascular surgeons, intervention radiologists, cardiologists, cardiac surgeons, neurologists, dermatologists, clinical pharmacologists, general practitioners, and other specializations.

Of course, we continue to award prizes for the best presentations by young scientists to encourage them and encourage their further education in vascular medicine.

Numerous and extremely high quality presentations within the organization of the Congress of the Croatian Society of Medical Nurses and Technicians of Vascular Surgery give special value to our expert meetings. Through its activities, the Society enriches and encourages the further education of all profiles of healthcare professionals in the care of our patients.

With the desire to continue even more successful treatment of our patients, we invite you to join the work of these gatherings in as many numbers as possible, as an active or passive participant, but also as our esteemed sponsor.

We are looking forward to your return to Opatija, see you in October!

Prof. Miljenko Kovačević, MD, PhD
President of the Organizing Committee
President of the Croatian Society for Vascular Surgery, CroMA 

Linda Čendak Božunović, mag. med. tech.
President of the  Congress of the CSMNTVS
President of the Croatian Society of Medical Nurses and Technicians of Vascular Surgery

Organizatori Organizers
 • Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju 
 • Hrvatsko društvo medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije 
 • Hrvatski nacionalni savez sestrinstva 
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
 • Klinički bolnički centar Rijeka 
 • Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija
 • Croatian Medical Association, Croatian Society for Vascular Surgery
 • Croatian Society of Medical Nurses and Technicians of Vascular Surgery
 • Croatian National Nurses Federation
 • University of Rijeka, School of Medicine
 • Clinical Hospital Center Rijeka
 • University of Rijeka Faculty of Health Studies

Mjesto održavanja / Congress Venue

Amadria park, Opatija

Viktora Cara Emina 6, 51410 Opatija, Hrvatska / Croatia

Days
Hours
Minutes
Seconds