Organizatori Organizers
Organizatori / Organizers
 • Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju 
 • Hrvatsko društvo medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije 
 • Hrvatski nacionalni savez sestrinstva 
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
 • Klinički bolnički centar Rijeka 
 • Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija
 • Croatian Medical Association, Croatian Society for Vascular Surgery
 • Croatian Society of Medical Nurses and Technicians of Vascular Surgery
 • Croatian National Nurses Federation
 • University of Rijeka, School of Medicine
 • Clinical Hospital Center Rijeka
 • University of Rijeka Faculty of Health Studies
Days
Hours
Minutes
Seconds